விழுங்கப்பட்ட விதைகள்

முதல் பதிப்பு (2011): உயிரெழுத்துப் பதிப்பகம் 
இரண்டாம் பதிப்பு  (2015): தமிழோசை பதிப்பகம்