திருக்குமரன் கவிதைகள்

முதல் பதிப்பு (ஆவணி 2004) : கரிகணன் பதிப்பகம்
இந்நூல் குறித்த பாவலர் அறிவுமதி அவர்களின் பார்வைக்கு :