தனித்திருத்தல்

முதல் பதிப்பு (டிசம்பர்  2014) : ​உயிரெழுத்துப் பதிப்பகம்
இந்நூல் குறித்த கவிஞர் தாமரை  அவர்களின் பார்வைக்கு :